Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam Hoofddorp Pioniers.
2. Ze heeft haar zetel in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.

INRICHTING

Artikel 2.
Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de Algemene Vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de Algemene Vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene Vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
De organen van de vereniging als bedeeld onder lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

DUUR EN BOEKJAAR

Artikel 3.
1. De vereniging is de voortzetting van de op één september negentien honderd zesenzestig, als onderdeel van de inmiddels ontbonden Sportvereniging ETO, opgerichte afdeling honkbal en de daaraan op zeven december negentienhonderd zeventig toegevoegde afdeling softbal, samen sedert vijfentwintig juni negentienhonderd negenenzeventig vormend de Honkbal en Softbalvereniging Hoofddorp, alsmede de daaraan op drie april negentienhonderd tachtig toegevoegde afdeling heren softbal.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

DOEL

Artikel 4.
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van honk- en softbal als spel en sport, daaronder begrepen recreatieve vormen van deze sporten.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap te verwerven van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond, in deze statuten nader aan te duiden als de Bond;
b. deel te nemen aan de door de onder a. genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
c. wedstrijden en trainingen te organiseren;
d. evenementen op het gebied van de honk- en sofbalsport te organiseren.

LEDEN

Artikel 5.
1. a. Leden zijn natuurlijk personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
b. Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten
2. In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen.

VERPLICHTINGEN

Artikel 6.
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 2, lid 1 na te leven;
b. de statuten, reglementen en besluiten van de bond en diens organen na te leven;
c. alle overige verplichtingen na te komen, welke de bond in naam van de vereniging aangaat dan wel welke de vereniging in naam van de leden jegens de bond aangaat;
d. de belangen van de vereniging, de bond en de honk- en softbalsport niet te schaden.
2. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4 door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

TUCHTRECHTSPRAAK

Artikel 7.
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bond of waardoor de belangen van de bond worden geschaad
2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen is het bestuur bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen de volgende straffen op te leggen:
a. berisping;
b. schorsing;
c. ontzetting (royement);
3. Gedurende de periode dat een lid geschorst is heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
4. a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken
c. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te laten bijstaan.
5. In geval van overtredingen als bedeeld in lid 1 onder b is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de bond, vastgesteld door de algemene vergadering van de bond.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
b. contributie van de leden;
c. ontvangsten uit wedstrijden;
d. andere inkomsten.
2. a. Alle spelende leden zijn, ongeacht welke andere functie of positie zij binnen de vereniging bekleden, jaarlijks, uiterlijk op één april gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. De indeling in categorieën en de contributie per categorie dient door de algemene vergadering vast te worden gesteld en zo snel mogelijk in het clubblad te worden gepubliceerd doch niet later dan 1 maart van het jaar waarop de beslissing van de algemene vergadering omtrent de contributie betrekking heeft. Een door het bestuur voorgestelde indeling in categorieën en aanpassing van de contributie per categorie dient in het laatste clubblad voorafgaand aan de algemene vergadering waarin deze worden vastgesteld, te worden gepubliceerd.
b. Is de betaling niet op één mei van het betreffende jaar op een van de rekeningen van Hoofddorp Pioniers bijgeschreven dan zal het contributiebedrag moeten worden betaald plus een boete van vijfentwintig euro (€ 25, -). Is de totale betaling niet op één juni van het betreffende jaar op een van de rekeningen van Hoofddorp Pioniers bijgeschreven dan zal het contributiebedrag moeten worden betaald plus een boete van vijftig euro (€ 50, -) tevens zal aan deze persoon het deelnemen aan trainingen en wedstrijden worden ontzegd, met inbegrip van de uitoefening van het stemrecht. Een zodanig besluit wordt herroepen, zodra de betrokkene de desbetreffende schuld (contributiebedrag + boete) heeft aangezuiverd. Ingeval dat leden een betalingsregeling of een betalingsspreiding hebben afgesproken met de penningmeester komt de boeteregeling te vervallen. Is de totale betaling niet op één juli van het betreffende jaar op een van de rekeningen van Hoofddorp Pioniers bijgeschreven dan wordt het desbetreffende lid per die datum automatisch geroyeerd.
c. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Ere-leden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bepalen van contributie.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 9.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
d. door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 4 en/of artikel 8 lid 2.
e. In onderling overleg met de penningmeester.
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het eind van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
5. Behalve in geval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin word opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

DONATEURS

Artikel 10.
1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR

Artikel 11.
1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering
c. De voorzitter wordt in functie gekozen.
2. a. In geval van een vacature maakt het bestuur een voordracht op.
b. Tot de aanvang van de algemene vergadering kunnen door ten minste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
c. Vindt geen kandidaatstelling plaats dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
d. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
3. a. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
b. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt zijn functie tot de eerstvolgende algemene vergadering waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen persoon, die zolang zijn waarneming duurt in alle rechten en plichten treedt van degene wiens functie hij waarneemt. Het in de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid door de algemene vergadering gekozen lid heeft in het bestuur zitting voor de duur van de periode, waarin het afgetreden lid nog gefungeerd zou hebben.
c. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strokend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

BESTUURSTAAK

Artikel 12
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd en opgeheven.
4. Commissies worden door het bestuur benoemd voor de periode van tenminste één jaar en ten hoogste twee jaar, tijdens de bestuursvergadering vergadering ná de eerste algemene vergadering van het boekjaar.
5. Elke Commissie rapporteert aan één van de bestuursleden, door het bestuur wordt bij de benoeming van de desbetreffende commissie vastgesteld welk bestuurslid dit is.
6. De leden die in een door het bestuur benoemde commissie zitting hebben worden door het bestuur benoemd en kunnen door het bestuur worden ontslagen
7. Elke commissie krijgt voor de door haar uit te voeren activiteiten een door de algemene ledenvergadering als onderdeel van de jaarlijkse begroting als bedoeld in artikel xx lid yy goedgekeurd budget. Het bestuurslid verantwoordelijk voor de commissie dient omtrent de uitputting van dit budget periodiek schriftelijk verantwoording aan de penningmeester af te leggen.

BESTUURSVERGADERING

Artikel 13
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is
b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
4. Over elk voorstol wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, daarnaast is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen met dien verstande dat daar waar deze vertegenwoordiging financiële consequenties heeft voor de vereniging, deze bevoegdheid als volgt beperkt wordt:
a. Alle bestuursleden van de vereniging de bevoegdheid hebben de vereniging te vertegenwoordigen indien de aangegane verplichtingen het totale bedrag van € 500,- niet overschrijdt en het totaal van alle door het desbetreffende bestuurslid aangegane verplichting m.b.t. één en hetzelfde boekjaar, het bedrag van € 2.000, – niet overschrijdt.
b. De penningmeester en de voorzitter ieder individueel de bevoegdheid als bedoeld onder a. per individuele transactie van € 2.000, – hebben en het totaal per boekjaar het totaal van de begrote uitgaven voor dat boekjaar niet overschrijdt.
c. De penningmeester en de voorzitter gezamenlijk de bevoegdheid als bedoeld a. per individuele transactie van
€ 5.000,- hebben en het totaal per boekjaar van € 25.000,- niet overschrijdt.
d. Over bedragen hoger dan € 5.000, – dient te allen tijde door het voltallige bestuur een beslissing te worden genomen.
2. De vereniging wordt op de door de bond vastgestelde vergaderingen met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is om op deze vergadering deel te nemen aan de verkiezing van leden afgevaardigden, alsmede bevoegd is zich als lidafgevaardigde verkiesbaar te doen stellen.
3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd meerjarige verplichtingen aan te gaan, overeenkomsten te sluiten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, alsook om verplichtingen voor de leden van de vereniging aan te gaan.
4. Het bestuur is, binnen de door de bond vastgestelde voorwaarden, bevoegd zogenaamde sponsorovereenkomsten aan te gaan. Indien bij zulke overeenkomsten tevens de koppeling van de naam van de vereniging aan een handelsnaam, handels- of fabrieksmerk in het geding is, is voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering noodzakelijk. Na goedkeuring blijft de naam, van de vereniging in juridische ongewijzigd. De dan gekozen naam, voortvloeiende uit de sponsorovereenkomst, zal echter gedurende de duur van de overeenkomst, conform aantekening in het daartoe bestemde register van de bond, de roepnaam van (de afdeling van) de vereniging zijn waarmee naar buiten wordt getreden.
5. Het bestuur is, binnen de grenzen van de door de algemene vergadering vastgestelde begroting, bevoegd tot het benoemen en ontslaan van één of meer coaches en eventuele andere begeleiders en stelt, zo nodig, hiervoor voorwaarden vast.
6. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door noch aan de vereniging of wederpartij worden tegengeworpen.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder Lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. aa Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zo nodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als beoordeeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies;
e. vaststelling van de begroting;
f. voorziening in vacatures;
g. rondvraag.
3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
5. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17
1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als Lid zijn geschorst.
b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.
2. a. Alleen de in Lid 1 onder a bedoelde leden of hun wettelijke vertegenwoordigers (in geval van minderjarigheid) zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
b. Ieder stemgerechtigd lid of diens wettelijke vertegenwoordiger is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd Lid dat echter in totaal niet moor dan twee stemmen kan uitbrengen.
3. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
1. blanco zijn:
2. zijn ondertekend;
3. onleesbaar zijn;
4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4. a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toe Iaat.
b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebracht geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussen stemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussen stemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen. dan beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18
1. Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19
1. De algemene vergadering worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

ALGEMENE REGLEMENTEN

Artikel 20
1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe word opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage Leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
3. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de uitgebracht stemmen.
b. Wordt de vereiste meerderheid niet gehaald dan is het voorstel tot statutenwijziging verworpen.
4. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in lid 3 onder b bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.
b. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. a. Indien geen drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Het bepaalde in lid 2 en 3b van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden in liquidatie.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 23
1. Ieder op wie enige bepaling van de statuten of reglementen van de vereniging van toepassing is, wordt geacht dezelve te kennen.
Dit geldt eveneens met betrekking tot die besluiten van enig orgaan van de vereniging die in het clubblad zijn gepubliceerd.
2. In gevallen, waarin de statuten en reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur, onder gehoudenheid van zijn desbetreffende beslissing mededeling te doen in de eerstvolgende algemene vergadering. Ingeval van onduidelijkheid van enige bepaling van de statuten of reglementen beslist het bestuur omtrent de uitlegging daarvan.

VERENIGINGSREGISTER

Artikel 24
In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging:
a. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende de statuten;
b. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de statutenwijziging;
c. de ontbinding van de vereniging;
d. de naam, de voornamen en de woonplaats van alle bestuursleden, aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

SLOTBEPALING

Artikel 25
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
a. de oprichter sub 1, als voorzitter;
b. de oprichter sub 2, als secretaris;
c. de oprichter sub 3, als penningmeester.