Contributie

De hoogte van de contributie bij Hoofddorp Pioniers wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering, die doorgaans in maart plaatsvindt. De contributie geldt per leeftijdsgroep, onafhankelijk van het niveau waarop het lid daadwerkelijk traint en speelt. De grens ligt, in navolging van de KNBSB, op 1 oktober.

 • Leeftijdscategorie
 • Beeball
 • Pupillen (U12)
 • Aspiranten (U15)
 • Junioren (U21)
 • Senioren
 • Slowpitch
 • Dubbel lid toeslag
 • Alleen trainen
 • Geboortedatum
 • na sept. 2014
 • okt. 2011 t/m sept. 2014
 • okt. 2008 t/m sept. 2011
 • okt. 2005 t/m sept. 2008
 • voor okt. 2005
 • v.a. 18 jaar
 • Contributie 2024
 • € 166,00
 • € 209,00
 • € 248,00
 • € 285,00
 • € 303,00
 • € 94,00
 • € 17,00
 • € 94,00

Contributieheffing is inclusief verplichte KNBSB afdracht; deze is inclusief € 1,15 voor collectieve KNBSB verzekeringen.

Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft u een incassomachtiging af voor de contributie die in drie delen wordt geïncasseerd:

 • per  februari, een bedrag van €   100,00
 • per  mei, 50% van het restant bedrag van de contributie
 • per  juni, 50% van het restant bedrag van de contributie

Stroomt een nieuw lid na een introductieperiode van vier gratis trainingen in de loop van het seizoen in, dan wordt een gereduceerd tarief toegepast. De penningmeester kan informatie geven of dit voor u van toepassing is.

Bij gezinnen met drie of meer spelende gezinsleden is een reductie van toepassing:
• Het eerste gezinslid betaalt 100%
• Het tweede gezinslid betaalt 100%
• Ieder volgend gezinslid betaalt 50%
Bij dit voorstel wordt gerekend vanaf het jongste spelend lid van het gezin (op leeftijd).
Aangetekend moet worden dat met een gezinslid wordt bedoeld, iemand die op hetzelfde woonadres staat ingeschreven.

Verplichtingen lidmaatschap

Aan uw lidmaatschap van de vereniging zit de (morele) verplichting bij te dragen aan de invulling van een hoeveelheid aan taken die nodig zijn om alles draaiende te houden. Alleen op deze wijze kunnen wij de contributie laag houden. Na uw aanmelding als lid zal de manager vrijwilligers zaken (een keer) contact met u opnemen om te inventariseren waar wij op uw hulp kunnen rekenen en wij vertrouwen erop dat u daarin uw verantwoordelijkheid neemt. Denkt u daarbij aan taken als teambegeleider, scoorder, scheidsrechter, trainer/coach, coördinator, wedstrijdsecretaris e.d. Sommige taken kunnen ook over meerdere personen worden verdeeld.

Wij merken op dat het doen van vrijwilligerswerk door iedereen gedaan wordt en er aan het leveren van deze bijdrage geen rechten of bijzondere status kan worden ontleend. Eén van de taken waar ieder team mee te maken krijgt is de kantinedienst, d.w.z. het bemannen van de kantine onder toezicht van de kantinebeheerder. U wordt hierover tijdig geïnformeerd door de coördinator van uw team. Bij minderjarigen wordt verwacht dat dit door de ouders(s) of voogd(en) wordt verzorgd. U dient er rekening mee te houden dat uw team 3-4 maal per seizoen een dagdeel wordt opgeroepen.

Van jeugdleden wordt verwacht dat zij – vanaf de Aspiranten leeftijd – een paar keer per seizoen bij een lager team optreden als scheidsrechter. Onze ervaring is dat het verplicht optreden als scheidsrechter juist jeugdleden meer inzicht in de strategie van het spel verschaft en ook meer respect bijbrengt.

Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@hoofddorp-pioniers.nl), ten minste vier weken voor het einde van het kalenderjaar.

Bij opzegging na 1 januari of opzegging gedurende het seizoen is een contributie van tenminste € 75,00 verschuldigd.

Regelingen en tegemoetkomingen

Er zijn gezinnen die geldzorgen hebben. Om iedere inwoner van Haarlemmermeer de mogelijkheid te bieden om mee te doen met diverse sport-, beweeg en cultuurprojecten zijn er verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen om mensen met een minimum inkomen te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur. Leden van Hoofddorp Pioniers kunnen gebruik maken van deze regelingen. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden.

1. Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Ouders en verzorgers kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar kunnen terecht bij Team Sportservice Haarlemmermeer via e-mail (haarlemmermeer@teamsportservice.nl) of 023 – 205 55 00.

2. Jong Haarlemmermeer doet mee!

De gemeente Haarlemmermeer ondersteunt ouders met ‘Jong Haarlemmermeer doet mee!‘. Via deze regeling kunnen ouders voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aanvraag indienen via Stichting Leergeld Haarlemmermeer. De maximale vergoeding is €500 per kind per jaar en kan worden ingezet voor de sportvereniging en sportspullen, zwemles en sportkampen. Kijk HIER voor meer informatie op.

3. Haarlemmermeer doet mee! voor volwassenen

De gemeente Haarlemmermeer ondersteunt volwassenen met ‘Haarlemmermeer doet mee!‘. Via deze regeling kunnen volwassenen die sport-, culturele of recreatieactiviteiten willen doen een aanvraag indien via Stichting Meerwaarde. De maximale vergoeding is €225 per jaar voor deelname aan een activiteit, materiaal en benodigdheden. Kijk HIER voor meer informatie op.

Neem bij vragen over regelingen en tegemoetkomingen contact op met Team Sportservice Haarlemmermeer via e-mail (haarlemmermeer@teamsportservice.nl) of 023 – 205 55 00.

 

Mail ons