Gedragscode Hoofddorp Pioniers

Deze gedragscode is bedoeld om de vrijwilligers kaders te geven wanneer zij bij het uitvoeren van hun taak in contact komen met kinderen en/of mensen met een beperking.

Daarnaast is het voor iedere vrijwilliger die met een jeugdteam te maken heeft en zich actief inzet voor de Hoofddorp Pioniers verplicht om te beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Gedragscode Hoofddorp Pioniers ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag

De Honk- en Softbal Vereniging Hoofddorp Pioniers acht het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag zoals agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of handicap wordt in de Vereniging Hoofddorp Pioniers niet geaccepteerd. Door middel van deze gedragscode wenst de Hoofddorp Pioniers daaraan vorm en inhoud te geven. Het gaat daarbij behalve om het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken.

Werken met kinderen

Hoofddorp Pioniers laat zich bij de ontwikkeling van deze gedragscode leiden door de rechten van het kind en door de algemene waarden en normen.

 • Alle kinderen worden bij Hoofddorp Pioniers gelijkwaardig behandeld. Er vindt geen voorkeursbehandeling plaats. Elke vorm van discriminatie is ongewenst.
 • Vrijwilligers behandelen kinderen met respect. Van kinderen wordt respect voor de vrijwilligers gevraagd. Intimidatie, pesten, roddelen en schelden worden niet getolereerd.
 • Kinderen krijgen ruimte om hun ideeën en wensen te ventileren. Er wordt naar hen geluisterd. Zij zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Kinderen krijgen ook de ruimte zich te ontwikkelen en datgene te doen waar zij plezier aan beleven.
 • Seksuele handelingen van welke aard dan ook en intieme relaties van volwassenen met kinderen zijn nimmer geoorloofd.
 • Vrijwilligers zien toe op de gezondheid van de kinderen voor wie zij zich inzetten:
  • Alcoholgebruik, roken en drugs zijn niet toegestaan voor kinderen; vrijwilligers roken en drinken niet op en rond het veld.
   NB. Er geldt op het hele sportterrein een rookverbod.
  • Drugsgebruik is verboden.
  • Vrijwilligers die in het bezit zijn van een EHBO-diploma of reanimatie-diploma bieden in geval van nood eerste hulp. Bij twijfel wordt een arts geraadpleegd.
 • Het is ongewenst wanneer een volwassene en een kind samen in een afgesloten ruimte verblijven. Minimaal twee volwassenen in een ruimte is vereist, tenzij de deur open blijft staan.
 • Fysiek geweld van kinderen wordt niet getolereerd. Van vrijwilligers evenmin.
 • Het meebrengen van wapens door kinderen of vrijwilligers wordt niet toegestaan.
 • Vrijwilligers gaan op een respectvolle wijze om met de omgeving en vragen dat ook van de kinderen.

Werken met mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking

Als een vrijwilliger van de Hoofddorp Pioniers wordt ingezet bij het begeleiden van mensen uit deze doelgroep, dan zijn de volgende (en voor kinderen met een beperking: additionele) gedragsregels van kracht:

 • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de mensen met een beperking zich veilig en gerespecteerd voelen;
 • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de doelgroep te bejegenen op een wijze waarop men zich in zijn waardigheid aangetast voelt;
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven dan functioneel noodzakelijk is;
 • De vrijwilliger zal tijdens evenementen terughoudend en met respect omgaan met de doelgroep en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals toiletruimtes, kleedkamers, etc.;
 • De vrijwilliger heeft, tijdens het uitoefenen van de functie, de plicht de doelgroep naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag;
 • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur van Hoofddorp Pioniers;
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.

Richtlijnen pers

Bepaald is dat perscontacten over bovengenoemde zaken, die Hoofddorp Pioniers aangaan, uitsluitend via het Bestuur lopen. Indien een vrijwilliger door een journalist benaderd wordt, dan dient de vrijwilliger te verwijzen naar het bestuur.

Bestuur Hoofddorp Pioniers